FUNKCJE LIMFOCYTÓW T

Układ grasicozależny zawiera jako główny narząd grasicę, a na obwodzie małe łimlocyty, które różnicują się w grasicy już we wczesnym stadium embriogenezy. Następnie zostają przeniesione do obwodowej tkanki limfoidalnej, w której prawdopodobnie dalsze różnicowanie przebiega także pod wpływem hormonu grasicy [2]. Układ ten bierze udział w reakcjach nadwrażliwości późnej, w odrzucaniu przeszczepów w nadzorze nad zjawiskami tolerancji zapobiegającymi reakcjom auto- immunizacyjnym, w obronie przeciwnowotworowej, a przede wszystkim w obronie przeciw zakażeniom wirusowym, grzybiczym, pierwotniako- wym (np. Pneumocystis carinij, prątkami gruźlicy i trądu. Spośród tych różnorodnych funkcji limfocytów T do najważniejszych należą:

– 1) genetycznie uwarunkowana „współpraca” z limfocytami B (prekursorami komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała), w której biorą udział kolejno 2 subpopulacje: komórki wspomagające (helper) i komórki supresyjne

– 2) genetycznie uwarunkowana aktywność cytotoksyczna w stosunku do komórek obcych lub antygenowo zmienionych komórek własnych,

Układ wytwarzający przeciwciała stanowią w obwodowej tkance lim- fatycznej komórki plazmatyczne, których prekursorami są limfocyty B, mające na swojej powierzchni (na błonie komórkowej) receptory immunoglobulinowe. Synteza immunoglobułin pod wpływem pobudzenia antygenowego zachodzi w komórkach plazmatycznych w ośrodkach rozmnażania w śledzionie, węzłach chłonnych, migdałkach podniebiennych, we właściwej błonie śluzowej przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowo-płciowego, w śliniankach, w gruczole sutkowym kobiet w okresie laktacji.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie