LBA A INNE RECEPTORY

Stosunek LBA do receptorów ct-adrcnergicznych jest niejasny. Większość autorów uważa, że LBA nie wygaszają skutków pobudzenia a-a dr energicznego, natomiast wielokrotnie obserwowano zjawisko „odblokowania” przez LBA reakcji a-adrenergicznych zniesionych przez podanie leków’ a-adrenoiitycznych z grupy haloalkiloamin lub pochodnych imidazolu 1362, 425, 485, 678, 758, 778, 831, 921, 1085], Opinie co do pochodzenia tego zjawiska są zróżnicowane. LBA mają wypierać leki a-adrenolityczne z receptorów a [425, 758, 831], osłaniać te receptory przed interakcją z lekami a-adrenolitycznymi [77], ujawniać zapasową pulę receptorów a [921] bądź wreszcie łączyć się z obocznymi allosterycznymi powierzchniami receptorów [503, 540], czyli z tzw. dodatkowymi polami receptorowymi. Łączne podanie leków a-adrenolitycznych i LBA ma zmniejszać toksyczne właściwości tych ostatnich oraz osłabiać nieswoiste działanie błonowe LBA [503]. Dodajmy, że znana jest pochodna amidu kwasu salicylowego AH 5158, która jednocześnie blokuje receptory a i (5-adrenergiczne [212],

Również nie jest wyjaśniony stosunek LBA do receptorów serotonino- wych, cholinergicznych, histaminowych i peplydowych [425, 660, 823, 1094], Propranolol i niektóre inne LBA wykazują in vitro konkurencyjny antagonizm w stosunku do receptorów serotoninowych mięśni gładkich żołądka szczura i jelita świnki morskiej 1422, 823, 938], Przeciwserotoni- nowe działanie LBA nie jest skorelowane z siłą ich działania p-adrenoli- tycznego [422] i nie pojawia się w odniesieniu do układu sercowo-naczy- niowego u narkotyzowanych kotów [4031. Przcciwserotoninowe działanie LBA było podstawą do wysunięcia przez Spławińskiego [938] hipotezy o niejednorodności gładkomięśniowego receptora scrotoninowego D oraz identyczności jego dwu zaczepów z receptora a- i (5-adrcncrgicznymi, Dalsze informacje na temat interakcji LBA z różnorodnymi receptorami gładko- mięśniowymi znajdują się w rozdziale 11.

Wydaje się, że interakcja LBA z innymi receptorami poza receptorami !3-adrenergicznymi nie odgrywa istolnej roli w ich działaniu farmakologicznym.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie