NIETYPOWE NASTAWIENIE SEKSUALNE

Ponieważ popęd homoseksualny stanowi najczęściej występujące u człowieka nietypowe nastawienie seksualne, dlatego na zakończenie niniejszego rozdziału, dokonując jednocześnie podsumowania tego co zostało uprzednio powiedziane, zajmiemy się patogenezą homoseksualizmu.

Zróżnicowanie płciowe u ssaków, a więc i u człowieka dokonuje się, jak wiemy, pod dominującym wpływem czynników męskich, które powodują aktywny proces różnicowania w kierunku męskim. Jeżeli brak jest tych czynników, to rozwój odbywa się jak gdyby biernie, w kierunku żeńskim.

Już pierwszy, genetyczny mechanizm determinacji płci zależy od obecności lub nieobecności męskiego chromosomu Y. Jeżeli bowiem obecny jest ten chromosom, to determinacja płci następuje w kierunku męskim i gruczoły płciowe różnicują się jako jądra. Brak tego chromosomu powoduje zróżnicowanie gruczołów płciowych w kierunku jajnikowym.

Jądra płodowe poprzez wydzielane przez siebie substancje hormonalne odgrywają podstawową rolę w różnicowaniu płci w kierunku męskim. Substancje hormonalne jąder płodowych powodują bowiem kolejno zróżnicowanie w kierunku męskim wewnętrznych oraz zewnętrznych narządów płciowych, a następnie ośrodków mózgowych i to zarówno kierujących wydzielaniem hormonów, jak i związanych z szeregiem cech zachowania reprodukcyjnego i niereprodukcyjnego.

Rozwój w kierunku męskim jest więc zawsze rozwojem aktywnym, tak pod względem somatycznym jak i psychicznym, a wszelkie czynniki hamujące ten rozwój mogą powodować jego zaburzenia.

Homoseksualiści i heteroseksualiści mają odmienne poglądy na naturę

Uważa się niekiedy, że homoseksualiści są osobnikami, którzy celowo i dobrowolnie odsunęli się od przyjemności, jakie daje „normalna” seksualność, aby zagłębić się w zakazane i patologiczne rozkosze. Pokutuje tu przekonanie, że homoseksualiści są osobami, które w wyniku znudzenia dotychczasowym życiem heteroseksualnym wstąpiły na drogę stosunków homoseksualnych. Homoseksualizm ma więc być wynikiem rozpusty lub nadmiaru stosunków seksualnych. Oczywiście, nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ wielu młodych homoseksualistów, a w istocie większość z nich, wstępuje na drogę homoseksualizmu wcześnie i jest to dla nich zwykle pierwsza i zasadnicza, jeśli nie jedyna droga doświadczeń seksualnych.

Homoseksualiści i heteroseksualiści mają odmienne poglądy na naturę i przyczyny homoseksualizmu. Jak wykazały badania Saghira i Ro- binsa (1973), 55°/o heteroseksuaiistów i tylko 4% homoseksualistów uważa, że homoseksualizm jest zaburzeniem nerwicowym. Natomiast pozostali homoseksualiści (96%) uważają, że homoseksualizm jest odmiennością spowodowaną wpływem genetycznym lub czynnikiem działającym we wczesnym okresie rozwoju. Pogląd taki wyraża natomiast jedynie 3% heteroseksuaiistów. Pozostali heteroseksualiści uważają, że homoseksualizm jest zboczeniem, które, chociaż nie jest chorobą, nie jest również stanem normalnym.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie