Normy socjologiczne – kontynuacja

W celu przeciwdziałania zachowaniom, których stopień społecznej szkodliwości jest odpowiednio wysoki, a więc przekracza margines tolerancji, społeczeństwo ustanawia normy prawne. Normy prawne są różne w różnych państwach, nawet w obrębie tego samego obszaru kulturowego np. kazirodztwo stanowi przestępstwo seksualne w Polsce, natomiast nie podlega karze w Belgii. Polski kodeks karny z 1969 r. jest dość liberalny wobec odchyleń seksualnych, a nawet zboczeń płciowych i — z wyjątkiem kazirodztwa, będącego zboczeniem przeciwko kulturze – nie interesuje się żadnym zboczeniem, o ile nie przyczyni się ono do naruszenia pewnych ogólnych zasad współżycia w społeczeństwie, obowiązujących wszystkich ludzi. Tak więc normy prawne zakazują w zachowaniu seksualnym stosowania przemocy, groźby, podstępu, nadużycia stosunku zależności oraz wyzyskiwania krytycznego położenia. Poza tym zakazują podejmowania kontaktów seksualnych z osobami pozbawionymi całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznawania czynu lub kierowania swym postępowaniem (chorzy psychicznie, niedorozwinięci umysłowo) oraz z osobami poniżej 15 lat, a także w obecności osoby poniżej 15 lat lub publicznie. Naruszenie zakazu kontaktów seksualnych z osobami poniżej 15 lat, a zwłaszcza z dziećmi młodszymi, kategoryzowane jest nie tylko jako patologia społeczna, ale i jako zboczenie seksualne, pedofilia, wymagające ingerencji lekarskiej. Zagadnienie to jest złożone, bowiem w kategoriach patologii medycznej mieszczą się jedynie te przypadki, w których popęd seksualny ukierunkowany jest na małe dzieci (z odrzuceniem osobników dorosłych jako partnerów seksualnych). Nie mieszczą się w nich te przypadki, w których działania seksualne z dziećmi mają charakter zastępczy i wynikają z obiektywnych trudności nawiązywania kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi, zwłaszcza przez osobników w wieku starczym. W ostatnich latach zaznacza się tendencja do liberalniejszego traktowania osobników podejmujących kontakty seksualne z dziećmi. Z obserwacji wiktimologicznych wynika bowiem, że dzieci nie ponoszą szkód wynikających z kontaktów z osobami dorosłymi lub też szkody te, opisywane przez niektórych autorów, są mocno wyolbrzymione. Zaznacza się również tendencja do obniżenia granicy wieku objętej bezwzględnym zakazem kontaktów seksualnych. W sprawie tej nie osiągnięto porozumienia, gdyż zwolennicy powyższych tendencji, aczkolwiek powołują się na badania udokumentowane naukowo, napotykają na ostry sprzeciw wielu innych autorów. Rzecz wymaga dokładnych, długofalowych badań naukowych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie