Po przebyciu czerwonki

Wrotami wejścia zarazka jest jama ustna, skąd przez żołądek zarazek wędruje do jelit. Pewna część zarazków ginie w żołądku wskutek niszczącego działania soku żołądkowego, pozostałe wędrują dalej osiedlając się częściowo w dolnym odcinku jelita cienkiego, przeważnie jednak w jelicie grubym. Zmiany chorobowe powstałe w jelicie grubym mają charakter owrzodzeń, niekiedy dość rozległych, przeważnie niezbyt głębokich, toteż przedziurawienia zdarzają się rzadko. Owrzodzenia ułożone są poprzecznie w stosunku do długiej osi jelit. Czasami owrzodzenia nie ulegają całkowitemu wygojeniu i proces przechodzi w stan przewlekły dając klinicznie obraz czerwonki przewlekłej. Gojenie się owrzodzeń powoduje niekiedy wytworzenie się głębokich blizn, co prowadzi do zwężenia światła jelita. W patogenezie czerwonki ważne znaczenie przypisuje się zarówno samym pałeczkom, jak i ich jadom — endotoksynom i egzotoksynom. Zmiany w jelitach spowodowane są samymi zarazkami oraz endotoksynami, natomiast egzotoksyny mają wywoływać szereg objawów ogólnych, jak osłabienie, zaburzenia w krążeniu, zaburzenia ze strony układu nerwowego oraz zaburzenia w przemianie materii. Pałeczki czerwonki odznaczają się enterotropią, tzn. że przebywają głównie w jelicie, chociaż przenikają przez błonę śluzową do najbliższych węzłów chłonnych, natomiast rzadko są wykrywane we krwi. Również rzadko stwierdzano je w woreczku żółciowym, w moczu, a w przypadkach powikłań stawowych znajdowano je w wysięku stawowym.

»

Pediatryczne przeciwwskazania do stosowania androgenów

Wpływ na wzrost i rozwój. Androgeny i steroidy anaboliczne przyspieszają zarośnięcie chrząstek przynasadowych i hamują wzrost, mogą też zmieniać proporcję budowy ciała. Może też być odwrotnie, a mianowicie androgeny mogą przyspieszać wzrost, ale wyłącznie w tych przypadkach, w których wiek szkieletowy jest nieprawidłowo opóźniony w stosunku do wieku kalendarzowego. Maksimum działania wirylizacyj- nego egzogennych androgenów u dzieci spotyka się między 5 a 8 rokiem życia. Moment fizjologiczny pokwitania w takich przypadkach często się opóźnia. Nierzadko pojawia się pierwotne opóźnienie miesiączki u dziewcząt, oligospermia i zanik miąższu jądra u chłopców.

»

Normy socjologiczne – kontynuacja

W celu przeciwdziałania zachowaniom, których stopień społecznej szkodliwości jest odpowiednio wysoki, a więc przekracza margines tolerancji, społeczeństwo ustanawia normy prawne. Normy prawne są różne w różnych państwach, nawet w obrębie tego samego obszaru kulturowego np. kazirodztwo stanowi przestępstwo seksualne w Polsce, natomiast nie podlega karze w Belgii. Polski kodeks karny z 1969 r. jest dość liberalny wobec odchyleń seksualnych, a nawet zboczeń płciowych i — z wyjątkiem kazirodztwa, będącego zboczeniem przeciwko kulturze – nie interesuje się żadnym zboczeniem, o ile nie przyczyni się ono do naruszenia pewnych ogólnych zasad współżycia w społeczeństwie, obowiązujących wszystkich ludzi. Tak więc normy prawne zakazują w zachowaniu seksualnym stosowania przemocy, groźby, podstępu, nadużycia stosunku zależności oraz wyzyskiwania krytycznego położenia. Poza tym zakazują podejmowania kontaktów seksualnych z osobami pozbawionymi całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznawania czynu lub kierowania swym postępowaniem (chorzy psychicznie, niedorozwinięci umysłowo) oraz z osobami poniżej 15 lat, a także w obecności osoby poniżej 15 lat lub publicznie. Naruszenie zakazu kontaktów seksualnych z osobami poniżej 15 lat, a zwłaszcza z dziećmi młodszymi, kategoryzowane jest nie tylko jako patologia społeczna, ale i jako zboczenie seksualne, pedofilia, wymagające ingerencji lekarskiej. Zagadnienie to jest złożone, bowiem w kategoriach patologii medycznej mieszczą się jedynie te przypadki, w których popęd seksualny ukierunkowany jest na małe dzieci (z odrzuceniem osobników dorosłych jako partnerów seksualnych). Nie mieszczą się w nich te przypadki, w których działania seksualne z dziećmi mają charakter zastępczy i wynikają z obiektywnych trudności nawiązywania kontaktów seksualnych z osobami dorosłymi, zwłaszcza przez osobników w wieku starczym. W ostatnich latach zaznacza się tendencja do liberalniejszego traktowania osobników podejmujących kontakty seksualne z dziećmi. Z obserwacji wiktimologicznych wynika bowiem, że dzieci nie ponoszą szkód wynikających z kontaktów z osobami dorosłymi lub też szkody te, opisywane przez niektórych autorów, są mocno wyolbrzymione. Zaznacza się również tendencja do obniżenia granicy wieku objętej bezwzględnym zakazem kontaktów seksualnych. W sprawie tej nie osiągnięto porozumienia, gdyż zwolennicy powyższych tendencji, aczkolwiek powołują się na badania udokumentowane naukowo, napotykają na ostry sprzeciw wielu innych autorów. Rzecz wymaga dokładnych, długofalowych badań naukowych.

»

Krynica

Perła uzdrowisk. Stosunki towarzyskie jak w Ciechocinku (patrz: „Ciechocinek”), z tym że o wiele szersze niż w Ciechocinku zarówno możliwości poznania, jak i dalszych spotkań. Przyczyniają się do tego wielkie sanatoria umożliwiające bogatszy dobór naturalny. Kryta pijalnia wód, muszla koncertowa (patrz: „Muszla koncertowa”), umożliwiająca kulturalne spędzenie czasu przy „Zuberze” lub wodzie „Jana” bez względu na porę roku i pogodę i bez żadnych marż i narzutów, kolejka na Górę Parkową dająca miłą perspektywę zejścia z powrotem na dół dyskretnymi, dobrze ocienionymi alejkami, z ławkami pozwalającymi wprost w idealnych warunkach partnerce albo partnerowi

»

Kobiety w okresie pomenopuazalnym

To samo dotyczy czosnku, który najwyraźniej obniża krzepliwość krwi przez swoje działanie na trombocyty (płytki krwi). Co więcej, jedzenie czosnku podnosi poziom HDL. W dodatku wcale nie trzeba czuć się w towarzystwie pariasem: można kupić tabletki czosnkowe, po których oddech nie ma niemiłej woni.

»

KIERUNKI I PERSPEKTYWY BADAŃ KLINICZNYCH LBA – CIĄG DALSZY

Na podstawie dotychczas prowadzonych badań chemiczno-farmakolo- gicznych [30, 195, 390, 492, 530, 69?, 727, 773] i rozważań farmakologicz- no-klinicznych [251, 316, 346, 787, 1048] można przewidywać, że synteza LBA zmierzać będzie w kierunku uzyskania nowych związków o działaniu kardiowybiórczym, pozbawionych aktywności sympatomimetycznej, lecz jednocześnie nastąpi dezintegracja tej grupy środków farmakologicznynch ze względu na pojawienie się związków o wąskim zakresie, lecz bardziej precyzyjnym działaniu, np. głównie hamujących chronotropizm lub kur- czliwość serca, jego nadpobudliwość lub metabolizm.

»

Kamica nerkowa wśród żołnierzy pracujących na pustyni

W przypadku skłonności do tworzenia się kamieni, bez względu na ich typ i mechanizm powstawania, najważniejszym środkiem zapobiegawczym jest przyjmowanie dużej ilości płynów, żeby móc wytwarzać duże ilości moczu. Nie skąpo, a obficie spływający mocz, dobrze rozcieńczony i słomkowej barwy świadczy o dostatku »

Jeśli zakażenie przekroczyło macicę

Jak nam wiadomo, najczęstszą postacią zakażenia połogowego jest zapalenie doczesnej macicy, przeto musimy je leczyć, a nie szkodzić przepłukiwań macicy płynami odkażającylmi, gdyż nie daje to żadnych wyników leczniczych, lecz przeciwnie może bardzo zaszkodzić, przez dostanie się ich do jamy otrzewnowej. Działanie płynów odkażających nie sięga głębiej jak na 1/io mm, a pod tą warstwą drobnoustroje pozostają nieuszkodzone. Natomiast przedostanie się do jamy otrzewnowej płynów, jak karbolu i sublimatu, może stać się przyczyną ciężkiego, a nawet śmiertelnego zapalenia otrzewnej, co niejednokrotnie było opisywane. Pod żadnym pozorem, bez wskazania życiowego, jakim jest krwotok, nie wolno skrobać jamy macicy. Zazwyiczaj brak tam resztek, wymagających ich usunięcia, natomiast skrobaniem uszkadzamy wał ochronny, służący za tamę dla drobnoustrojów. Zabiegiem tym możemy wyrządzić nieobliczalną krzywdę, narażając położnicę na uogólnienie zakażenia. Sączkowanie jamy macicy gazą, nasyconą przesączem hodowli bulionowej paciorkowców, uzyskanych z krwi chorej, nie dawało dobrych wyników, gdyż w przypadkach zakażenia samej jamy macicy następuje samoistne wyzdrowienie, a w przypadkach uogólnienia zakażenia leczenie to jest bezwartościowe. Leczenie hormonalne połogowego zapalenia błony śluzowej macicy polega na stosowaniu hormonu pęcherzykowego przyspieszającego odbudowę śluzówki macicy, co zabezpiecza od przenikania w głąb narządu rodnego zakażonych odchodów. Dobre wyniki tego podanego przeze mnie postępowania leczniczego ogłosiłem w 1938 r. Ogólnie mówiąc w przypadkach miejscowego zakażenia macicy polecamy położnicy leżenie w łóżku, przez okres podniesienia ciepłoty i jeszcze w ciągu kilku dni po jej spadku.

Hanraetz

Hanraetz poddał analizie 6000 chorych (St. Ursula Clinic, Holandia) po rozległych laminektomiach (hemifacetektomia lub facetektomia totalna oraz usunięcie części międzywyrostkowej łuku). Tylko 2% chorych wymagało usztywnienia z powodu niestabilności.

»

Gruczoły apokrynne

Stany silnego podniecenia seksualnego powodują obniżenie się lub przejściowe zniesienie odczuwania podniet węchowych. Jest to ułatwione przez fakt dużych zdolności adaptacyjnych receptorów węchowych, polegających na tym, że wąchanie przez dłuższy czas określonego zapachu doprowadza do obniżenia się zdolności jego odczuwania.

»

Funkcje zalotów na poziomie stosunków międzyosobniczych

Specjalne zachowanie zwane pokazem (display) może zwracać uwagę innego osobnika i służyć przekazaniu pewnej informacji. Przejawia się ono wykonywaniem serii rzucających się w oczy ruchów, w czasie których niejednokrotnie okazywane są fragmenty ciała o charakterystycznym ubarwieniu i kształcie.

»

Folitropina nie wpływa bezpośrednio na steroidogenezę

W połowie cyklu stężenie folitropiny jest prawie 2-krotnie większe niż w fazie folikularnej, ale nie ma wpływu na owulację, tak jak maksymalne stężenie lutropiny, natomiast wpływa na dojrzewanie pęcherzyka.

»

Fakt występowania różnych zmian w częstości intromisji

Powstaje pytanie: w jakim stopniu dane uzyskane podczas badania samców szczurów mogą mieć zastosowanie do innych gatunków? Dewsbury (1975) stwierdził, że poszczególne gatunki Muroidea różnią się od siebie charakterem zmian, jakim podlega częstość intromisji w poszczególnych seriach kopulacyjnych. Poza takim układem, jak u szczura laboratoryjnego, u którego spotykamy najpierw spadek liczby intromisji, a następnie ich wzrost, obserwuje się jeszcze trzy inne przebiegi: 1) stały spadek liczby intromisji w kolejnych seriach kopulacyjnych 2) stały wzrost oraz 3) początkowo brak zmian, a następnie wzrost. Natomiast u wszystkich badanych gatunków obserwowano sukcesywne wydłużenie się przerwy poejakulacyjnej po kolejnych ejakulacjach.

»

Cylindryczne ochraniacze do leczenia

Do stosowania dopochwowego używa się albo płaskich, metalowych ochraniaczy, z których każdy mieści od 3-12 platynowych rurek, albo też małych ochraniaczy cylindrycznych. Ściany rurek, zawierających rad, i ochraniaczy winny odpowiadać filtrowi ołowianemu 3 mm grubości.

Ochraniacze powinny być rozmaitego kształtu i długości, tak aby można je zastosować w każdym przypadku, niezależnie od warunków miejscowych. Płaskie metalowe ochraniacze mogą być w razie potrzeby łączone z sobą odpowiednimi spinaczami, a mianowicie w przypadkach, kiedy zależy na dobrym rozciągnięciu pochwy i utrzymaniu »

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie