PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE A WŁAŚCIWOŚCI CZŁOWIEKA

Z powyższych, bardzo skrótowo przedstawionych, rozważań można wyciągnąć wniosek, że spełnienie pewnych podstawowych warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania człowieka musi być zabezpieczone działaniem określonych mechanizmów regulacji psychicznej. One właśnie popychają człowieka w określonym kierunku, z tym że bez prawidłowego odzwierciedlenia ich w świadomości człowieka realizacja tych kierunków działania jest niemożliwa, co jest równoznaczne z nienormalnym funkcjonowaniem człowieka. Przez „normalne funkcjonowanie” rozumiemy tu realizację możliwości zawartych w człowieku.

Te właściwości człowieka, które powodują, że bez zaistnienia określonych warunków nie może on prawidłowo funkcjonować, nazywamy potrzebami. W psychologii próbowano rozwiązywać początkowo problem potrzeb na podstawie obserwacji zachowań instynktowych, tj. takich zachowań, w jakich istnienie określonej potrzeby jest w sposób wrodzony powiązane zarówno z wiedzą o przedmiocie potrzeby, jak i z umiejętnością jej zaspokojenia. Na przykład szczur pozbawiony witaminy B, niezbędnej do normalnego funkcjonowania jego ustroju, instynktownie wybiera spośród wielu te pokarmy, które zawierają witaminę B. Ptak, u którego wystąpiły zmiany hormonalne przygotowujące odpowiednie aparaty ustroju do reprodukcji gatunku, w sposób instynktowny wykonuje czynności przygotowujące np. miejsce dla przyszłego potomstwa lub też realizuje określone zachowanie, mające na celu przywabienie samicy lub’ jej zapłodnienie. Oczywiście, ptak ten nie musi dysponować żadnym osobistym doświadczeniem, nie musi też imitować czyjegoś zachowania, aby we właściwy sposób i we właściwym czasie zrealizować czynności zapewniające kontynuację gatunku.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie