WYNIKI BADAŃ NA ZWIERZĘTACH DOŚWIADCZALNYCH

Wyniki badań na zwierzętach doświadczalnych, a w niektórych przypadkach również obserwacje kliniczne u ludzi, nie zweryfikowane jednak wystarczająco badaniami epidemiologicznymi, kwalifikują ponadto do związków o wysoce prawdopodobnym działaniu kancerogennym następujące cytostatyki: iperyt azotowy, prokarbazynę, a także daktyno- mycynę: adrjamycynę, bis-chloroetylonitrozomocznik (BCNU), 1,2-chloro- etylo-3-cykloheksylonitrozomocznik (CCNU), Cis-platynę, tiotepę i iperyt uracylowy. Dotychczasowy brak pewnych dowodów działania kancerogennego wymienionych związków u ludzi może wynikać z różnych przyczyn: niektóre z tych związków są stosowane niemal wyłącznie w ramach programów chemioterapii wielolekowej – stąd brak danych określających skutki działania kancerogennego w stosowaniu oddzielnym: inne stosunkowo niedawno wprowadzono do terapii – stąd też brak wystarczająco dużego materiału do badań epidemiologicznych. Wszystkie wymienione związki ujawniają silne działanie mutagenne w testach przesiewowych, a część z nich indukuje ponadto aberracje struktury chromosomów oraz przekształcenie nowotworowe komórek poza organizmem.

Tylko w odniesieniu do niektórych cytostatyków – bleomycyny, 5-fluo- rouracylu, 6-merkaptopuryny, metotrcksatu oraz alkaloidów Vinca rosea – nie ma dotąd jednoznacznych dowodów działania kancerogennego zarówno u ludzi, jak i zwierząt doświadczalnych. Jednakże błeomycyna oraz metotreksat indukują w badaniach przesiewowych zarówno mutacje punktowe, jak i aberracje chromosomaine, a 5-fluorouracyl indukuje przekształcenie nowotworowe komórek poza organizmem. Z tych przyczyn wydaje się uzasadnione, aby wszystkie bez wyjątku związki o działaniu cytostatycznym traktować a priori jako obciążone wysokim ryzykiem działania kancerogennego.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie